Формула здоровьяNEW
Каско
Полис гражданско-правовой ответсвтенности online
Купить полис
Полис для поездки за рубеж online

Русский    Українська

Горячая линия (круглосуточно)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(бесплатно по Украине)
456 
(с мобильного по тарифам оператора)


 Обратный звонок
О компании
Публичная информация
Пресс-центр
Страховые услуги
Центр обслуживания
Электронный полис
Сотрудничество
Качество наших услуг
Партнерские программы
Программы лояльности
Работа в АСКА
Наши контакты
Информация для акционеров

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 г. выплачено
167,1 млн. грн.

страховых возмещений
О компании

Публичная информация


Пресс-центр

Страховые услуги


Центр обслуживания

Электронный полис


Сотрудничество

Качество наших услуг


Партнерские программы

Программы лояльности


Работа в АСКА

Наши контакты


Информация для акционеров


Главная   >   Информация для акционеров

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА”

(69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А)

 

Приватне акціонерне товариство “Українська акціонерна страхова компанія АСКА” код ЄДРПОУ 134909997 (далі – Товариство або ПрАТ “УАСК АСКА”) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться “24” квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А (далі – Збори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10-30 до 10-50 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерів для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в Зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” станом на 24-00 год. 18.04.2018 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного) та проекти рішень:

 

  1. 1.  Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” та затвердження їх регламенту;

Проект рішення:Обрати запропонований склад робочих органів чергових річних загальних зборів акціонерів.

Затвердити такий регламент роботи чергових річних загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

  1. 2.  Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на Зборах засвідчуються печаткою Товариства.

  1. 3.  Розгляд Звіту Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2017 році та затвердження рішення (заходів) за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2017 році (додається). Визнати роботу Генерального директора у 2017 році такою, що відповідає  статутній діяльності Товариства .

 

  1. 4.  Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2017 році та затвердження рішення (заходів) за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається). Визнати роботу Наглядової ради 2017 році такою, що відповідає статутній діяльності Товариства .

 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ “УАСК АСКА” за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “УАСК АСКА” за 2017 рік (додається).

 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи ПрАТ “УАСК АСКА” у 2017 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим.

 

7. Внесення та затвердження змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: 7.1.У зв’язку із необхідністю внесення змін до Статуту Товариства, затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Уповноважити від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства Генерального директора Товариства – Шукатко Андрія Олеговича.

 

8. Надання повноважень Генеральному директору Товариства здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора на здійснення усіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення цих повноважень.

 

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «УАСК АСКА» у редакції, що додається.

 

  1. 10.     Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що можуть бути укладені Товариством.

Проект рішення: 10.1. Схвалити укладення Товариством правочинів з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Зборів, а саме: договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення та з правом подальшої пролонгації.

При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 10.1. цього Протоколу Зборів.

 

  1. 11.   Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: 11.1. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), яке пов’язане з Товариством відносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED, а саме:

-          договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року.

-          Договорів страхування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг страховика (розмір страхових премій) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 300 (триста) млн. грн. протягом року.

-          Договорів банківського обслуговування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 1 (один) млн. грн. протягом року.

-          Договорів доручення (агентських договорів) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку (розмір комісійної винагороди) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 40 (сорок) млн. грн. протягом року.

11.2. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме договорів страхування, що будуть укладатися з контрагентами, які пов’язані з Товариством відносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED. При цьому, сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладеними договорами страхування не повинна перевищувати 50 (п’ятдесят) млн. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1 -11.2 цього Протоколу Загальних зборів Акціонерів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, які має надати акціонер для участі у Зборах розміщена на сайті www.aska.com.ua.

До дня проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування Зборів за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, а також за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 4 поверх каб. 402, у робочі дні з 9:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор ПрАТ “УАСК АСКА” — Шукатко Андрій Олегович. Довідки за телефоном: (044) 520-22-20.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

Кожний акціонер має право до дати Зборів  подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту на офіційному сайті Товариства.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах як одному, так і декільком своїм представникам у порядку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіреність видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2017р.)

Попередній (2016р.)

Усього активів

843 497

869 841

Основні засоби

142 187

141 358

Довгострокові фінансові інвестиції

26 199

24679

Запаси

576

669

Сумарна дебіторська заборгованість

130 369

193 067

Грошові кошти та їх еквіваленти

72 202

66954

Нерозподілений прибуток

- 124 583

-132 919

Власний капітал

191 187

177 812

Статутний капітал

187 585

187 585

Довгострокові зобов’язання

551 200

555 416

Поточні зобов’язання

101 110

136 613

Чистий прибуток (збиток)

15 058

7 660

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 695 665

18 758 488

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

336

345

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2018 р. №  53 у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

 

Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА»           /підпис/                             А.О. Шукатко

 
Страховая компания АСКА
в социальных медиа:

Центральный офис

83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100
т.: (062)348-38-00 многоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральный офис

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01 многоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регионах

Copyright © 2011 ACKA.
Все права защищены.

Создание сайта Sparkle Design Studio