Формула здоров'яNEW
Каско
Поліс цивільно-правової відповідальності online
Купить полис
Поліс для поїздки за кордон online

Русский    Українська

Гаряча лінія (цілодобово)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(безкоштовно по України)
456 
(з мобільного згідно тарифів оператора)


 Зворотний дзвінок
Про компанію
Публічна інформація
Прес-центр
Страхові послуги
Центр обслуговування
Електронний поліс
Співпраця
Якість наших послуг
Партнерські програми
Програми лояльності
Наші контакти
Інформація для акціонерів

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 р. виплачено
167,1 млн. грн.

страхових відшкодувань
Головна   >   АСКА

Страховий словник

А

АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ в страхуванні: страхові премії, сплачені наперед, до початку дії договору страхування, включаючи суму початкового внеску, яка вноситься Страхувальником разом з письмовою заявою на страхування.

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР фахівець, який за дорученням страховика самостійно або з залученням експерта-сюрвейєра, визначає причину, характер і розмір збитків.

«АВТОЦИВІЛКА» (ОСЦВ, ОСАЦВ) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у порядку і на умовах, визначених відповідним Законом України. Термін «А.» використовується як «сленговий», розмовний термін. Право займатися А. на території України мають виключно Страховики члени МТСБУ.

АВТОКАСКО (КАСКО) страхування автомобілів. Основними ризиками по страхуванню А. є «Збиток» (механічне пошкодження транспортного засобу внаслідок різних подій) та «Угон» (викрадення транспортного засобу).

Може використовуватися також термін «повне А.», що припускає страхування А. з мінімальними обмеженнями, або без таких.

Стосовно до страхування автомобілів, більш правильним є вживання терміна «А.», проте, зважаючи порівняльної незначності страхування інших видів каско (авіаційне, морське, залізничне), в якості сленгового терміну «каско» передбачає за замовчуванням саме А.

АГЕНТ СТРАХОВИЙ згідно зі ст. 15 Закону України «Про страхування», А.С. Це фізична або юридична особа, яка діє від імені та за дорученням Страховика і виконують частину його діяльності, а саме: укладають Договори страхування, одержують Страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. А.С. є представниками страховика та діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення, укладеного зі Страховиком.

АДЕНДУМ додаток до договору страхування, у якому відображаються зміни в умовах страхування.

АКВІЗИЦІЯ діяльність, спрямована на збільшення кількості укладених договорів страхування. У більш загальному розумінні, А. будь-яка діяльність компанії з укладення та супроводу договорів страхування.

АКТ СТРАХОВИЙ документ, що підписується Страховиком, визначає причини та розмір нанесеного Страхувальнику збитку в результаті настання Страхового випадку, і є підставою для здійснення Страхової виплати.

АКТИВИ СТРАХОВИКА фінансові кошти страховика, інвестовані в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини і структури А.С. залежить платоспроможність страховика. А.С. відображаються у Балансі страховика, у розділі «Активи».

АКТУАРІЙ офіційно уповноважена особа, фахівець, який за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про страхування», актуарними розрахунками можуть займатися виключно особи (А.), які мають відповідну кваліфікацію відповідно до вимог, встановлених Уповноваженим органом, що підтверджується відповідним свідоцтвом.

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів, з урахуванням статистики настання страхових випадків, а за договорами страхування життя також з урахуванням величини інвестиційного доходу, зазначеного в договорі страхування.

АКЦЕПТ згода однієї сторони страхових відносин (страхувальника або страховика) з пропозиціями іншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.

АКЦІЯ (захід) обмежена за часом або по території захід рекламного характеру, суть якого полягає в укладанні договорів страхування на умовах, відмінних від стандартних, з метою підвищення обсягів продажів страхових послуг і залучення додаткових клієнтів.

Найбільш поширеними формами А. є надання знижок та розіграш призів. Відповідно до Закону України «Про рекламу», реклама про знижки цін на товари (послуги) повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення надання знижок, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару (послуги). Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів повинна містити інформацію про умови, місце та терміни їх проведення.

АНДЕРРАЙТЕР в страхуванні: висококваліфікований співробітник Страховика, уповноважений виконати необхідні процедури по розгляду пропозицій і прийняття ризиків на страхування (перестрахування) в рамках визначених йому квот. А. оформляє страхові поліси, оцінює ризик, визначає розмір тарифу та умови страхування. Повноваження А. можуть підтверджуватися довіреністю, виданою Страховиком на його ім'я.

АНДЕРРАЙТИНГ в страхуванні: процедура відбору, винятки та класифікації ризиків, а також їх оцінка у формі визначення тарифних ставок (або суми страхової премії).

АНУІТЕТ (від англ. Annual щорічний) упорядкована в часі послідовність страхових платежів або виплат, вживана, найчастіше, в накопичувальному страхуванні життя. Зазвичай під А. розуміють щорічні виплати, однак, у більш широкому сенсі, терміном «А.» може називатися і послідовність виплат, що має іншу регулярність (наприклад, щомісячні виплати).

АНТІСЕЛЕКЦІЯ порушення законів імовірнісного розподілу в результаті дій Страховика або Страхувальників, що тягне за собою погіршення імовірнісних характеристик настання страхового випадку у сукупності застрахованих у порівнянні з імовірністю на ринку в цілому.

АСИСТАНС перелік медичних, технічних, юридичних, фінансових та інших послуг, що надаються за дорученням Страховика відповідними асистуючими компаніями в рамках виконання Страховиком своїх зобов'язань за договором страхування. Найбільш поширений А. при страхуванні виїжджаючих за кордон (медичний А. надання медичної допомоги) та Автокаско (технічний А.).

Б

БОНУС знижка, що надається страховиком із суми страхової премії при укладенні договору страхування на особливо вигідних умовах, або в якості заохочення Страхувальнику при переукладанні договору страхування (наприклад, за беззбиткове страхування).

Б. визначається переважно у відсотках від Страхового тарифу або страхової суми.

БОНУС-МАЛУС система підвищень і знижок від базового розміру страхового тарифу, за допомогою якої Страхувальник коригує страхову премію, якщо стосовно об'єкта страхування (переважно транспортних засобів) у певній ретроспективі не наступали або наступали страхові події. Система Б.-М. передбачена, зокрема, Законом України «Про ОСАГО».

БОРДЕРО в перестрахуванні, перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передаються Цедентом на перестрахування.

БРОКЕР СТРАХОВИЙ згідно зі ст. 15 Закону України «Про страхування», Б.С. є юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник. Б.С.-фізичні особи не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі і страхові виплати.

БРУТТО-ПРЕМІЯ загальна сума страхових внесків, визначена на підставі страхової суми та брутто-ставки (страхового тарифу). Включає в себе Нетто-премію та Навантаження (або витрати Страховика на ведення справи). Ці складові брутто-премії мають різне призначення. Нетто-премія має забезпечити відшкодування витрат на покриття збитків по ризикованих видах страхування або на виплати по страхуванню життя. Навантаження призначене для забезпечення фінансування витрат страховика на ведення справи і отримання планового прибутку від страхових операцій.

В

ВІРОГІДНІСТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ чисельно виражена оцінка, складена актуарієм з урахуванням статистики настання страхових випадків, що дозволяє оцінити закономірність настання страхових випадків і виміряти її кількісно.

ВИД СТРАХУВАННЯ страхування однорідних об'єктів від характерних для них небезпек. Законом України «Про страхування» передбачено 22 види добровільного страхування та 38 видів обов'язкового страхування. На кожен Вид страхування Регулятор видає Страховику окрему Ліцензію, що дає йому право займатися даним видом страхування.

ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ форма страхування, при якій Страхувальник одночасно є учасником Товариства взаємного страхування (ТВС). Члени ТВС відшкодовують збитки кожного зі своїх членів на умовах взаємної домовленості.

ВИНА СТРАХУВАЛЬНИКА  суб'єктивне ставлення юридичної або фізичної особи до своєї протиправної поведінки та її можливих наслідків, що може спричинитися до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії та необережність. Остання, у свою чергу, ділиться на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для звільнення страховика від його обов'язків з виплати Страхового відшкодування.

ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ сума, що виплачується страховиком на компенсацію збитку, зумовленого страховим випадком на об'єктах страхування майна і відповідальності. Якщо страхова сума менша вартості застрахованого майна, В.C. може здійснюватися пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості об'єкта (так зване «Пропорційне страхування»), або без застосування такого обмеження (так зване «Страхування за першим ризиком»). У разі подвійного страхування (у двох або більше Страховиків одночасно) В.C. фактичного збитку здійснюється всіма страховиками в межах страхової вартості об'єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатися заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі або у вигляді відповідних послуг (наприклад, при медичному страхуванні). Зазвичай термін «В.С.» використовується як синонім терміну «Виплата страхова».

ВІДНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ продовження (переукладання) дії договору страхування на новий термін. На практиці В.C. здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка до діючого договору. Часто страховики надають страхувальникам, які щороку та своєчасно відновлюють поліси, пільги у вигляді знижок зі страхових премій («Бонуси»). У разі, якщо договором страхування передбачено внесення страхових платежів у розстрочку, при невнесенні чергового платежу дію договору страхування може бути припинено, і В.С. здійснюється при погашенні Страхувальником заборгованості за Договором страхування. При цьому, в період часу з моменту призупинення дії Договору страхування до моменту В.С. Страховик не несе відповідальності за Договором страхування.

ВІДНОВЛЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ умова в Договорі страхування, за якою, після здійснення Страхової виплати та відповідного зменшення Страхової суми за договором, її розмір відновлюється до початкового за умови сплати додаткової Страхової премії з суми Виплати.

ВИГОДОНАБУВАЧ особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат, наприклад, у випадку, якщо страхувальник (застрахований) не зможе скористатися ними самостійно.

ВИПЛАТА СТРАХОВА відповідно до Закону України «Про страхування» (ст. 9), це грошова сума, що виплачується Страхувальнику при настанні Страхового випадку. В.С. за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету). Див. також «Відшкодування страхове».

Г

ГАРАНТІЙНИЙ ФОНД згідно зі ст. 30 Закону України «Про страхування», наявність Г.Ф, є однією з умов забезпечення платоспроможності страховика. У Г.Ф. включається додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. За рахунок обліку останньої складової, у Страхових компаній, що працюють зі збитком, розмір Г.Ф. Може приймати від'ємне значення.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОЛІС укладання Договору страхування, згідно з яким Страхувальник зобов'язується застрахувати у Страховика всі ризики певного роду на єдиних умовах (наприклад, всі вантажі, що отримуються чи відправляються ним протягом обумовленого періоду часу). Г.П. зазвичай видається строком на один рік, в тих випадках, коли Страхувальник повинен страхувати велику кількість однотипних відправлень, що робить недоцільним або неефективним оформлення окремих полісів щодо окремих відправок.

ДЕРЖАВНЕ ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страховi внески за рахунок державного бюджету. Д.О.С включає обов'язкове страхування військовослужбовців, службовців правоохоронних органів, податкової та митної служби, народних депутатів та деяких інших категорій працівників. При цьому, для здійснення страхування з окремих видів Д.О.С., може створюватися окрема компанія, або право здійснення діяльності по окремих видах Д.О.С. може законодавчо закріплюватися за окремими недержавними страховими компаніями або об'єднаннями страхових компаній.

ГРУПОВІ СТРАХУВАННЯ (КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ) страхування колективу осіб, створеного природним чином (персонал підприємства або його структурного підрозділу, сім'я, колектив учнів, спортивна команда тощо). Завдяки страхуванню великої кількості людей, при Г.С. можуть застосовуватися умови страхування, що істотно відрізняються від умов, які застосовуються при індивідуальному страхуванні. У деяких випадках страхові компанії допускають страхування за окремими програмами виключно у формі Г.С. Дотримання принципу природності при формуванні колективу для проведення Г.С. служить гарантією проти прояви антиселекції.

Д

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ розвиток різних напрямків бізнесу, в розрізі як різних видів страхування, так і різних регіонів. Д. необхідна для підтримки платоспроможності компанії, оскільки є необхідним способом уникнути Кумуляції ризиків і Катастрофічних збитків.

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ форма страхування, здійснювана на підставі добровільно укладеного договору між Страховиком та Страхувальником. Д.C. здійснюється відповідно до правил страхування, які розробляються Страховиком і реєструються Регулятором. Згідно ст.41 Закону України «Про страхування», держава не має право централізовано регулювати (уніфікувати, обмежувати, робити обов'язковим і т.п.) розміри страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхового відшкодування), умов укладання договорів страхування, взаємовідносин Страховика та Страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ згідно ст.16 Закону України «Про страхування», Д.С. Це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування Страхувальником (Вигодонабувачу), на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Д.С. Основним зобов'язанням Страховика по Д.С. є зобов'язання у разі настання Страхового випадку здійснити Страхову виплату Страхувальнику або Вигодонабувачу, а основним зобов'язанням Страхувальника є сплата страхової премії у визначені терміни. Як правило, Д.C. вступає в дію після сплати всього страхового платежу або суми, визначеної за першим строком платежу.

ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ (ЕКСТРА-ПРЕМІЯ) додатковий страховий внесок, що сплачується страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додаткові ризики, або за страхування ризиків з підвищеною небезпекою. Д.П. застосовується здебільшого в особистому страхуванні в разі, коли андеррайтер вважає, що застрахувати заявника на звичайних умовах, з урахуванням його віку, стану здоров'я, небезпечної професії, складних кліматичних умов, неможливо.

Е

ЄВРОПРОТОКОЛ це спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, який заповнюється водіями учасниками ДТП на місці аварії з метою спрощення процедури оформлення дрібних ДТП.

Заповнений бланк Є. пред'являється в страхову компаніюта служить підставою для виплати страхового відшкодування.

Застосовувати Є. учасники аварії можуть при наступних умовах: у обох водіїв на руках є діючі поліси ОСАГО, оформлені після 19 вересня 2011 р.; в результаті аварії не постраждали люди; обидва водії однаково трактують дорожню пригоду (тобто хтось із них визнає себе винуватцем ДТП); учасники ДТП не знаходяться в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів; розмір шкоди, заподіяної потерпілому, не перевищує максимальний розмір суми, визначеної для таких випадків (на сьогоднішній день цей ліміт становить 10 тисяч грн.).

З

ЗАКОН ПРО СТРАХУВАННЯ Закон України «Про страхування», прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року (нова редакція Закону 4 жовтня 2001 р.). Є основним законодавчим актом України, що регулює питання страхової діяльності. Регулює відносини у сфері страхування і спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Документ містить 5 розділів (загальні положення, договори страхування, забезпечення платоспроможності страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, заключні положення).

ЗАКОН ПРО ОСАЦВ (ЗАКОН ПРО ОСЦПВВНТЗ, закон про «автоцивілку») Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2004 року. Регулює відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілки», ОСАЦВ). Документ містить 6 розділів (загальні положення, укладення договорів ОСАЦВ, порядок здійснення страхового відшкодування на території України, Моторне (транспортне) страхове Бюро України, вимоги до страховиків та членство в МТСБУ, інформаційне забезпечення і контроль, прикінцеві та перехідні положення).

ЗАСТРАХОВАНИЙ особа, яка приймає участь в особистому страхуванні, де об'єктом страхового захисту є життя, здоров'я і працездатність. 3. може бути одночасно і Страхувальником. 3. має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або виплати меншого розміру.

ЗЕЛЕНА КАРТА (GREEN CARD) назва однойменної системи міжнародних договорів і страхового свідоцтва про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які виїжджають в країни-члени цієї системи. Отримала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 році. Сьогодні членами Міжнародної системи З.К. є понад 40 країн Європи, Азії та Африки. У червні 1997 року до складу членів системи 3 К була прийнята Україною.

Фактично, З.К. Є полісом ОСЦПВ міжнародного зразка. Ліміти відповідальності по полісу З.К. встановлюються законодавством конкретної країни члена системи З.К., і можуть істотно відрізнятися в різних країнах. Право займатися страхуванням З.К. в Україну мають тільки повні члени МТСБУ.

К

КАСКО (від ісп. casco корпус, остов судна; шолом) страхування транспортних засобів (автомобільних, повітряних, водних, залізничних) за ризиками «Викрадення» і «Збиток» (механічне пошкодження транспортного засобу). У роботі страховиків, через поширеність договорів автострахування та порівняльної нечисленності договорів з інших видів К., термін «К.» використовується як синонім терміну «Автокаско».

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДІЇ ПОЛІСУ дата закінчення дії покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесiльне страхування тощо).

КУМУЛЯЦІЯ РИЗИКІВ

    1. концентрація страхових ризиків в одній компанії в обсязі, який може призвести до багатьох збитків внаслідок одного страхового випадку;

    2. зосередження застрахованих об'єктів на одній території, вулиці, будинку, порту, залізничної станції, судні, що у разі одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фінансової стабільності страховика. К. має враховуватися при визначенні частини ризику, що залишається на утриманні страховика.

Л

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ некомерційне об'єднання Страховиків, метою якого є відстоювання інтересів Страховиків в структурах влади, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодження контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

ЛІКАР-КУРАТОР співробітник страхової компанії, що займається організацією послуг Асистансу за договорами медичного страхування.

ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ЛІЦЕНЗІЯ) документ, що засвідчує право страхової компанії займатися тим чи іншим Видом страхування. На кожен Вид страхування, визначений в Законі України «Про страхування», видається окрема Л. У разі порушення страхового законодавства Л. може бути відкликана. В даний час Страховикам видаються безстрокові Л., раніше термін дії Л. був обмежений за часом. Згідно зі ст. 24 Закону України «Про рекламу», у разі реклами страхової діяльності, страховик зобов'язаний вказувати серію і номер Л. на рекламований вид страхування, а також назва органу, який видав Л., та дату її видачі.

М

МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ система заходів, спрямованих на планування, ціноутворення, просування і реалізацію страхових послуг, а також аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів (макроекономічних, конкурентних тощо)

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ вид Особистого страхування, передбачаючий виплату страхового відшкодування у випадку втрати здоров'я внаслідок хвороби або внаслідок нещасного випадку. В Україні М.C. здійснюється у формі добровільного страхування. Обов'язкове М.С., незважаючи на те, що воно згадано в Законі Україні «Про страхування», до цих пір не введено. Договори М.C. укладаються в груповому та індивідуальному порядку. При М.С. поширена практика Асистансу, тобто отримання Страхового відшкодування у формі надання медичних послуг. Як правило, для надання медичних послуг за договорами М.С. Страховики залучають найкращі медичні установи регіону, які надають послуги найвищого рівня.

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ) згідно зі ст. 39 Закону України «Про ОСАЦВ», МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, включаючи страхування «Зелена карта» Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності по ОСАГО і «Зеленій карті». Страховики можуть входити до МТСБУ як повні або асоційовані члени. Право займатися страхуванням ОСАГО мають всі члени МТСБУ, а страхуванням «Зелена карта» тільки повні члени. Мета МТСБУ-координація діяльності його членів щодо оформлення страхування і покриття шкоди, нанесеної третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території Україні, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн . МТСБУ також покриває збитки постраждалим внаслідок ДТП, якщо винуватець ДТП не був встановлений, або не мав поліса «автоцивілки».

Н

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ  момент, з якого договір страхування починає діяти. Стаття 18 Закону України «Про страхування» вказує, що договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. Зазвичай момент Н.Ч.Д. вказується в договорі письмово, з точністю до хвилини (зокрема, в полісах ОСАГО).

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК випадкова і непередбачена подія, що спричинило за собою смерть, каліцтво чи тимчасову непрацездатність застрахованої особи травма, обмороження, опік, отруєння, укус тварин, ураження струмом тощо. Як правило, з переліку подій, визнаних Н.В., виключаються наслідки протиправних дій, навмисного прийняття алкогольних або наркотичних речовин, участі у заворушеннях, а також самогубства.

НЕТТО-ПРЕМІЯ брутто-премія мінус навантаження. Частина Страховий премії, яка йде на формування страхових резервів і призначені для здійснення Страхових виплат.

НАВАНТАЖЕННЯ брутто-премія мінус нетто-премія. Частина Страховий премії, яка йде на забезпечення функціонування страхової компанії, а також на формування прибутку, отриманого в результаті страхової діяльності.

О

ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя і здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ форма страхування, що грунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика. Ст. 7 Закону України «Про страхування» передбачено 38 видів О.С. Умови по конкретному виду О.С., а також форми типових договорів затверджуються відповідною Постановою Кабінету Міністрів України (а у випадку з ОСАЦВ окремим Законом України). При цьому, для здійснення О.С. держава може встановлювати обмеження щодо доступу страховиків на дані ринки (наприклад, страхувати ОСАЦВ мають право тільки члени МТСБУ), а також накладати обмеження щодо встановлення страхових сум і визначення страхових тарифів.

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я і працездатність людини. О.С. направлено на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на накопичення ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя. В даний час видами О.С. є добровільне медичне страхування, страхування від нещасного випадку, страхування на випадок захворювань та страхування медичних витрат, у т.ч. при поїздках за кордон.

П

ПАУШАЛЬНА СИСТЕМА принцип, за яким визначається страхова сума для договорів особистого страхування водія і пасажирів від нещасного випадку. У договорі страхування визначається загальна страхова сума для транспортного засобу тобто для всіх посадочних місць. Кожен хто знаходиться у транспортному засобі, вважається застрахованим пропорційно від загальної страхової суми.

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ фінансова операція, при якій одна страхова компанія (перестраховик, цедент) передає частину прийнятого на себе ризику за договором страхування іншій страховій або перестрахувальної компанії (перестраховикові). Як правило, операції П. здійснюються з метою підтримки фінансової стійкості страховика. Законом України «Про страхування» (ст.30) прямо передбачено, що якщо страхова сума по окремому предмету договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу та сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування. Страховики, які прийняли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, повинні перестрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестраховиків. За формою П. ділиться на факультативне та облігаторне.

ПЕРЕСТРАХОВИК страхова організація, що приймає об'єкти перестрахування на власне утримання. Компанія, що здійснює виключно операції з перестрахування, називається професійним П.

ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК (ЦЕДЕНТ)  страхова організація, що передає у перестрахування ризики, прийняті нею на страхування.

ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ одночасне повне страхування одного і того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. При виявленні Д.C. кожен страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об'єкта пропорційно своїй частці в загальній страховій сумі. Д.С. є однією з найпоширеніших форм страхового шахрайства.

ПОЛІС СТРАХОВИЙ (СТРАХОВИЙ СЕРТИФІКАТ, СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО) відповідно до Закону України «Про страхування» (ст. 18), П.С. є документом, який може підтверджувати факт укладення договору страхування. У такому випадку, П.С. є формою договору страхування.

ПОРТФЕЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.

ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВИЙ загальна сума страхових премій що надійшли за період, з розбивкою за видами страхування. Збалансованим П.С. вважається такий П.С., в якому в рівній мірі представлені різні види страхування.

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ документ, що затверджується Регулятором і визначає загальні умови укладання договорів страхування з того чи іншого виду страхування. Згідно ст.17 Закону України «Про страхування», П.C. повинні містити: предмет договору страхування, порядок визначення страхових сум та (або) розмірів страхових виплат; страхові ризики; виключення із страхових випадків, термін і місце дії договору страхування, порядок укладення договору страхування, права та обов'язки сторін; дії Страхувальника при настанні страхового випадку; перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків; порядок і умови здійснення страхових виплат; строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат; причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування; умови припинення договору страхування; порядок вирішення спорів; страхові тарифи; особливі умови. Якщо П.C. не відповідають цим вимогам, Регулятор може відмовити страховикові у видачі Ліцензії.

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ згідно зі ст. 28 Закону України «Про страхування», ПДР пожет здійснюватися за згодою сторін, а також у разі: закінчення строку дії; виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі; 3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни; ліквідації страхувальника юридичної особи; смерті страхувальника фізичної особи; за рішенням суду; в інших випадках, передбачених законодавством.

ПРЕТЕНЗІЯ вимога виплати у розмірі збитку, нанесеного страховим випадком, але не що не перевищує страхову суму.

Ц

ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (ЦВ, ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) юридична норма, що передбачає відповідальність суб'єкта фізичної або юридичної особи за відшкодування збитків, заподіяних третім особам з вини даного суб'єкта, в результаті його дій, бездіяльності або помилки. За допомогою договору страхування Ц.В., суб'єкти перекладають обов'язок відшкодування таких збитків на страхову компанію. Найбільш поширеними є договори страхування Ц.В. власників транспортних засобів, Ц.В. посадових осіб, професійної відповідальності, Ц.В. експлуатантів небезпечних об'єктів і загальногромадянської відповідальності (наприклад, за нанесення шкоди третім особам внаслідок пожежі або затоки в приміщеннях, що належать Страхувальнику, а також обов'язкове страхування Ц.В. власників зброї та власників собак). Особливістю договорів страхування Ц.В. є те, що за даним договором не застраховані життя і майно Страхувальника, і Страхувальнику не відшкодовуються збитки, завдані його життю, здоров'ю або майну.

Далі буде ...
Страхова компанiя "АСКА"
в соцiальних медiа:

Центральний офіс

83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 100
т.: (062)348-38-00 багатоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральний офіс

03186, м. Київ, вул. А. Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01  багатоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регіонах

Copyright © 2011 ACKA.
Всi права захищенi.

Створення сайту Sparkle Design Studio