АвтокроссNEW
Каско
Поліс цивільно-правової відповідальності online
Купить полис
Поліс для поїздки за кордон online

Русский    Українська

Гаряча лінія (цілодобово)
0 800 601 701 
0 800 503 707 
(безкоштовно по України)
456 
(з мобільного згідно тарифів оператора)


 Зворотний дзвінок
Про компанію
Публічна інформація
Прес-центр
Страхові послуги
Центр обслуговування
Електронний поліс
Співпраця
Якість наших послуг
Партнерські програми
Програми лояльності
Наші контакти
Інформація для акціонерів

Купить полис Страховой калькулятор Страховой случай Купить онлайн

За 2013 р. виплачено
167,1 млн. грн.

страхових відшкодувань
Про компанію

Публічна інформація


Прес-центр

Страхові послуги


Центр обслуговування

Електронний поліс


Співпраця

Якість наших послуг


Партнерські програми

Програми лояльності


Наші контакти

Інформація для акціонерів


Головна   >   Інформація для акціонерів

До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА”
(69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А)

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства “Українська акціонерна страхова компанія АСКА” (код ЄДРПОУ 134909997) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться “24” квітня 2017 року об 11-00 год. за адресою: 69005,    м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-30 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” станом на 24-00 год. 18.04.2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАСК АСКА” та затверждення їх регламенту;
Проект рішення: Обрати запропонований склад робочих органів річних загальних зборів акціонерів.
Затвердити такий регламент роботи річних загальних зборів:
для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.
для співдоповідей – 10 хвилин.
для питань та відповідей на них – 10 хвилин.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.
Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затверждення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

3. Звіт Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» у 2016 році (додається).

4. Звіт Наглядової Ради ПрАТ “УАСК АСКА” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

5. Затвердження річного звіту ПрАТ “УАСК АСКА” за 2016рік;
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “УАСК АСКА” за 2016 рік (додається).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи ПрАТ “УАСК АСКА” у 2016 році.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, залишити нерозподіленим.

7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що можуть будти укладені Товариством.
Проект рішення: 7.1. Схвалити укладення Товариством правочинів з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства, а саме: договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення та з правом подальшої пролонгації.
При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року.
7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 7.1. цього Протоколу Загальних зборів Акціонерів.

8. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: 8.1. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), яке пов’язане з Товариством відносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED, а саме:
- договорів банківського вкладу (депозиту) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року.
- Договорів страхування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг страховика (розмір страхових премій) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 60 (шістдесят) млн. грн. протягом року.
- Договорів банківського обслуговування без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 1 (один) млн. грн. протягом року.
- Договорів доручення (агентських договорів) без обмеження строку дії з дати їх укладення й правом подальшої пролонгації. При цьому, сукупна вартість послуг банку (розмір комісійної винагороди) за укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 20 (двадцять) млн. грн. протягом року.
8.2. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме договорів страхування, що будуть укладатися з контрагентами, які пов’язані з Товариством відносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED. При цьому, сукупна вартість послуг Товариства (розмір страхових премій) за укладеними договорами страхування не повинна перевищувати 30 (тридцять) млн. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1 -8.2 цього Протоколу Загальних зборів Акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на сайті www.aska.com.ua в розділі "Інформація для акціонерів".

До дня проведення зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями, що виносяться на голосування зборів за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, а також за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 4 поверх каб. 402, у робочі дні з 9:00 до 18:00 години, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного управління ПрАТ “УАСК АСКА” — Бачинська Людмила Сергіївна. Довідки за телефоном: (044) 520-22-20.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо  питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАСК АСКА” (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
Звітний (2016р.)Попередній (2015р.)
Усього активів 869 841 1 018 930
Основні засоби 141 358 135 582
Довгострокові фінансові інвестиції 24 679 24 254
Запаси 669 625
Сумарна дебіторська заборгованість 193 067 406 304
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 954 68 030
Нерозподілений прибуток -132 919 -142 424
Власний капітал 177 812 164 636
Статутний капітал 187 585 187 585
Довгострокові зобов’язання 949 990
Поточні зобов’язання 136 613 349 062
Чистий прибуток (збиток) 7 660 -59 394
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 758 488 18 758 488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду   -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 345 517

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2017 р. № 57(2562) у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА»                                А.О. ШукаткоСтрахова компанiя "АСКА"
в соцiальних медiа:

Центральний офіс

83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 100
т.: (062)348-38-00 багатоканальный
ф.: (062) 348-38-87
aska_info@aska.com.ua

Центральний офіс

03186, м. Київ, вул. А. Антонова, 5
 т.: (044) 520-22-01  багатоканальный
office@aska.com.ua

"АСКА" в регіонах

Copyright © 2011 ACKA.
Всi права захищенi.

Створення сайту Sparkle Design Studio